Wednesday, October 26, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 17 ноември 2011 г.

На 17-ти ноември 2011 г. ще се състои втората сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 17.11.2011 г. (четвъртък):

"Откриването на съществуването като дело на Истината (Хегел)"

Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 17-ти ноември 2011 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Wednesday, October 19, 2011

Доклад на Георги Ангелов, 20 октомври 2011 г.

На 20-ти октомври 2011 г. ще се състои първата сесия на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.


Тема на доклада за 20.10.2011 г. (четвъртък):


"Конституцията на гражданското общество. Logos, воля, практически разум"


Доклад на: д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 20-ти октомври 2011 г. (четвъртък), 18 часа


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотации на докладите на проф. Ангел Стефанов и д-р Георги Ангелов, 13 октомври 2011 г.

Отворена дискусия с участието на Ангел Стефанов и Георги Ангелов, 13 октомври 2011 г.

На 13-ти октомври 2011 г. ще се състои първата сесия на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г. Сесията ще протече под формата на отворена дискусия.


Тема на дискусията за 13.10.2011 г. (четвъртък):


"Способността за съждение и частните закони на природата (Кант)"


Отворена дискусия


Участници:


проф. Ангел Стефанов (Институт за изследване на обществта и знанието, БАН)


д-р Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)


Дата и час: 13-ти октомври 2011 г. (четвъртък), 18 часа


Място: Заседателната зала на бившия Институт за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Анотация на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Гласът на гражданското общество

2011 / 2012

Анотация

Семинарът цели да постави на обсъждане важни, ключови въпроси за обществото и неговите граждани.

Двадесет години след началото на прехода към демократично управление на обществото, все още не са положени основите за изграждане на неговите граждански структури. Преходът създаде редица негативни феномени – загуба на огромен обществен и държавен ресурс, съсредоточаване на собствеността в ръцете на малък брой граждани и обедняване на огромна част от населението, създаване на неформални силови структури в общността, девалвиране на обществените ценности и критерии. В тези двадесет години липсваха механизмите за въздействие от страна на гражданите върху обществените процеси. Единственото средство беше наказателният изборен вот, но този инструмент има функцията по-скоро на коректив, а не на механизъм за развитие на обществото.

Стремежът на всяка политика, самоволно насочена към управлението, е да изолира гражданите от възможностите за решаване на собствените им проблеми. По този начин властта ограничава ресурса на обществото и отстранява възможността за контрол и въздействие от страна на външни спрямо самата нея фактори. Този стремеж на властта има формата на натиск, но не по-малко и на оформяне на желание у гражданите да се отчуждят от общностния живот. Това става чраз вменяване на несигурност и страх, чрез установяване на неясни правила, чрез създаване на убеждение, че нищо не зависи от волята на индивидите, чрез унищожаване на перспективите за развитие.

Наред с това днес ние сме свидетели на натрапващото се съмнение в собствената ни идентичност като нация, като българи. На преден план в публичността излязоха пробивни хора със съмнителни способности, с ниско гражданско съзнание и без морални ценности, които създадоха непривлекателния и отблъскващ образ на съвременния българин – в очите на младите хора и на чужденците. Зад тези фигури, извън светлината на публичното и медийното внимание, остава огромно множество от хора – с добро образование и професионални качества, със стабилни критерии и ценности. Тези хора, производители на публичните блага и ресурси, са гражданите на България.

Ето защо днес е от решаващо значение отделянето на политическите от гражданските действия и въпроси. Гражданите могат да се отчуждят от политическите теми, но обществените въпроси остават като винаги открита собствена възможност и ангажимент. Днес нашето гражданско поле е неоформено, открито за строеж. Структурите на гражданското общество в България все още не съществуват, но това е едновременно предизвикателство и призвание – към нас, съвременните граждани, да ги изградим. Публичното ние, публичната свобода – това са тъкмо нашите общностни въпроси и проекти. Тези въпроси са винаги актуални във формата точно ние, точно днес, точно сега. Днес повече от всякога е важно да осъзнаем и подхванем собствените си възможности – да изградим онова публично битие, в което бихме желали да пребиваваме, да подхванем проектите, за които мечтаем.

Гражданското общество е такова публично пространство, в което гражданите са решени да реализират и отстояват своята общностна истина и своите общностни възможности.

Целта на този семинар е да даде своя принос – според възможностите си, в процеса на изграждане на структурите на гражданското общество.

Участниците в семинара, както и неговата аудитория, са представители на различни публични сфери – обществени фигури, интелектуаци, университетски преподаватели, представители на бизнеса, хора с ясна гражданска позиция.

Програма на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Гласът на гражданското общество

2011 / 2012

Програма

1. Конституцията на гражданското общество. Logos, воля, практически разум.

20 октомври

2. Класическата демокрация - гръцкият полис, Александър, Римската република

24 ноември

3. Съвременното общество и правовата държава

6 декември (вторник)

4. Справедливостта като принцип на формиране на обществото

20 декември (вторник)

5. Добродетелта като принцип на формиране на обществото, Аристотел

19 януари

6. Християнската държава – средновековната папска концепция, средновековната светска концепция на запад, модерност и съвременност

2 февруари

7. Polis, res publica и политика

16 февруари

8. История, памет, политика, интерпретации

1 март

9. Теология и политика

15 март

10. Ислямът и гражданските обществасблъсък илисъжителство

29 март

11. Ислям и демокрация, арабските революции

10 април (вторник)

Великден - 15 април

12. Моделът на далекоизточните обществаЯпония, Китай

26 април

13. Училищното образование след 20 години на преход

17 май

14. Академия и университетбългарските перспективи

31 май

15. АЕЦдискусията за националната енергийна перспективаи приоритети

14 юни

(16. Медии, апокалиптичен тон, общество)

Анотация на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Производство и продуктивност

2011 / 2012

Съвременни интерпретации на фундаментални категории и конструкции на философското мислене

Анотация

През настоящата, четвърта година на семинара, ще бъдат поставени за обсъждане ключови философски и научни понятия, в светлината на опита на осъвременяващата ги интерпретация. Това означава опит за нов прочит на значими и емблематични текстове и автори за философията и науката.

Съществени примери за подхващане и оживяване на ръководни мотиви от мисленето на класически и иновативни автори виждаме в интерпретациите на Дерида върху кантовата способност за съждение, на Хайдегер върху Аристотел, на Гадамер върху Хегел, на Рикьор – върху Хусерл и Фройд. Тези оригинални интерпретации, в които определени решения се пречупват през призмата на една различна философска позиция, носят висок евристичен заряд и способстват за нарастването на научната продуктивност.

Така, откъм подобен ъгъл на изследване, през настоящата година семинарът ще се стреми да очертае и анализира оригиналния и същностен смисъл на основни философски понятия – такива като истина, битие, съществуване, пораждане, време, език, история, представа, образ, разбиране, знак.

В подобно интерпретативно поставяне на обсъждане на основни категории и конструкции на философското мислене отеква Хадегеровата теза, че повторното обмисляне е едновременно с това и начално проучване, опитващо предусещане (Zuspiel) откъм едно ново мислене – мисленето, което още го няма, но настъпва и предстои.

Програма на семинара "Производство и продуктивност" за 2011 / 2012 г.

Семинар

Производство и продуктивност

2011 / 2012

Тема на семинара:

Съвременни интерпретации на фундаментални категории и конструкции на философското мислене

Програма

1. Способността за съждение и частните закони на природата / Кант

Дата: 13 октомври

2. Откриването на съществуването като дело на Истината / Хегел

Дата: 27 октомври

3. Поток на времесъзнанието, очакване, изпълване / Хусерл,LU, VIZ, Id

Дата: 1 декември

4. Интерсубективност / Хусерл, CM

Дата: 15 декември

5. Овременяване на екзистенциалната ситуация / Хайдегер,SZ

Дата: 12 януари

6. Период, предусещане, събитие, съдба / Хайдегер, VE

Дата: 26 януари

7. Забравеното очевидно и границите на света / Витгенщайн,TLP

Дата: 9 февруари

8. Начупената плоскост на езиковите практики / Витгенщайн, PI

Дата: 23 февруари

9. Желание, репресия, тайна / Фройд и постпсихоанализа

Дата: 8 март

10. Воля за знание, историческо априори, паноптизъм и разреждане на дискурса / Фуко

Дата: 22 март

11. Писменост, различие, следа / Дерида

Дата: 5 април

Великден - 15 април

12. Истинност, признание, публична нормативност / Хабермас

Дата: 19 април

13. Образ и симулация, интерес и символен капитал / Бодрийар, Бурдийо

Дата: 10 май

14. Същност и енергии, способност, действеност, преосъществяване, време / Аристотел, Максим, Йоан

Дата: 22 май (вторник)

15. Негативна теология, отвъд езика, освен името / Марийон

Дата: 7 юни