Friday, December 31, 2010

Семинар на Георги Ангелов, 22 декември 2010 г.

На 22-ри декември 2010 г. ще се проведе втората сесея на семинара "Производство и продуктивност" за 2010 / 2011 г. По изключение, заради предстоящите коледни празници, сесията ще се състои в сряда, 22-ри декември 2010 г.

Тема на доклада за 22.12.2010 г. (сряда):

Свободата като проблем на конституцията на субективността

Доклад на: д-р Георги Ангелов

Коментар: доц. Димитър Зашев (СУ "Св. Климент Охридски")

Дата и час: 22-ри декември 2010 г. (сряда), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на Института за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Семинар на Георги Ангелов, 2 декември 2010 г.

Уважаеми съмишленици, колеги и приятели,

след близо едногодишно прекъсване семинарът "Производство и продуктивност" подновява своята работа. Предвид на невъзможността за провеждане на семинара през миналата година, през настоящата 2010/ 2011 г. темите на семинара ще бъдат две:

- Произвеждане на модерната субективност: между силите на субекта и принудите на публичността

- Произвеждане на публичността: проекти, практики, модели

Имамe удоволствието да ви поканим на първата сесея на семинара за 2010 / 2011 г.

Тема на доклада за 02.12.2010 г. (четвъртък):

Оповестяването на знака: между икономията на общността и Царството небесно

Доклад на: Георги Ангелов

Коментар: доц. Димитър Зашев (СУ "Св. Климент Охридски")

Дата и час: 2-ри декември 2010 г. (четвъртък), 18.30 часа

Място: Заседателната зала на Института за философски изследвания - БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Заповядайте!

Подновяване на семинара в началото на месец декеври 2010 г.

След близо едногодишно прекъсване семинарът "Производство и продуктивност" подновява своята работа.

Прекъсването беше продиктувано от целенасочените действия на ръководството на Института за философски изследвания към БАН по саботиране дейността на семинара.

За съжаление, вследствие на зле формулираната и конформистка политика на ръководството на ИФИ-БАН, след повече от 60 години самостоятелно съществуване, Институтът за философски изследвания престана да функционира като самостоятелна институция. Имената на поредните лица от списъка на рушителите на съвременна България може да видите на интернет-страницата на въпросния институт.

Подобни хора, наред с техните кадровици от ръководството на Българската академия на науките, дълги години работят за съхраняване на административното статукво в научните институции в България и нанасят непоправими щети на българската наука и научна общност. Изживявайки се като "мениджъри в областта на науката", те увреждат интереса и на българския данъкоплатец, понеже не произвеждат никакъв интелектуален продукт (т.е. не работят), но получават солидни месечни заплати.

В същото време в институтите на Академията работят множество талантливи и перспективни млади хора, които са по презумпция бенефициентите на отделените от обществото ни средства за наука. Истинска катастрофа би било тези хора да бъдат лишени от бъдеще и загубени за каузата на българската наука.

Реформата на Академията ще завърши тогава, когато административните функции на институцията бъдат сведени обратно до инструмент на осъществяването на нейната същинска (а именно научна) дейност и престанат да бъдат нейн наставник, ментор и опекун. Когато всички административни постове в Академията станат обект на директен избор от страна на научните сътрудници в съответните звена.

Няма оценка в научната общност, която да надхвърля компетентността на самата тази общност и следователно, напълно е невъзможно една научна общност да се управлява по подобие на търговско дружество или паравоенна формация. И обратно - за всички своеволни и накърняващи трайните интереси на научната общност действия, заемалите съответните административни постове лица от Академията и в разформированите институти носят своята отговорност без давност, без право на помилване и без прошка. И доколкото имаме памет като общност, тези хора ще останат в историята като поредните лица от списъка Рушители на съвременна България.

Thursday, December 30, 2010

Анотация и постер на семинара за 2010 / 2011 г.


Семинар

Производство и продуктивност

2010 / 2011 г.

Тема на семинара:

Произвеждане на публичността:
проекти, практики, модели

Третата, последна част на семинара “Производство и продуктивност” е фокусирана върху произвеждането на общностния смисъл и публичността.

От една страна, тук става въпрос за публичността в качеството на формиращ принцип, една различна по вид интенционалност спрямо тази на трансценденталната субективност – именно тази на трансценденталната интерсубективност (в термините на Хусерловата дескриптивна феноменология), или онзи различен начин на битие, който определя Бъденето-в-света в неговото преди всичко и най-вече – Бъденето-с (в термините на Хайдегеровата екзистенциална философия).

От друга страна, семинарът ще направи опит да очертае облика на публичността в смисъла на корелат, т.е. с оглед на нейното интенционално съдържание. Тук става дума за анализ на характерните моменти на общността, нейните институции – било то нормативни структури и практики или ценности и традиции.

Наред с това семинарът се поставя за задача да очертае структурните моменти на публичността в качеството на формиращ принцип, екзистенциалите и тяхната логическа взаимовръзка – анонимния натиск, упражняването на принуда, страхът, очакванията, формите и начините на признание.

Не по-малко важно е да се набележи формата на истина, характеризираща публичността и кореспондиращите й видове идентичност.

Също така като задача се очертава и анализът на историческото априори на публичността, формите на общност и ръководните за тях принципи – logos, ratio.

Накрая, макар и не на последно място, подлагане на обсъждане на някои конкретни проблеми на модерната публичност: отношението между справедливост и закон, границите и очертанията на общностната (гражданската) отговорност и ангажимент.

Анотация и постер на семинара за 2009 / 2010 г.


Семинар

Производство и продуктивност

2009 / 2010 г.

Тема на семинара

Произвеждане на модерната субективност:
между силите на субекта и принудите на публичността

През настоящата 2009/ 2010 г. семинарът “Производство и продуктивност” си поставя за задача да проследи и анализира някои от основните понятия и смислови връзки по темата “Произвеждане на модерната субективност: между силите на субекта и принудите на публичността”.

Семинарът “Производство и продуктивност” стартира през 2008/ 2009 г. като тригодишен цикъл от доклади, дискусии и работни форуми. През първата година под титула “Производство и каузалност, продуктивност и репродукция: понятийни конструкции и проекциите им в съвременния свят” бяха проведени 11 работни представяния и дискусии с широк кръг участници от СУ, ИФИ, ХТМУ и др. Тази първа част имаше за задача да очертае общите граници на определен кръг ключови понятия, свързани с темата за продуктивността и тяхната социална употреба.

Втората, настояща част, е ситуирана около въпросите за субективността. Третата част, предвидена за 2010/ 2011 г., ще се фокусира около начините на създаване на общностен смисъл и конструкции.

***

Семинарът се осъществява в съорганизаторство между ЦХСИ и проекта “Продуктивни онтологеми в обществото на знанието” (2008 – 2010 г.) към ИФИ – БАН с ръководител Ст.н.с. II ст. Асен Димитров.

***

Основният въпрос, който настоящият семинар има за цел да осветли, е относно начините на конституция на модерната субективност: случването й като акт на самосъздаване (изобретяване), както и произвеждането й като продукт на общностната принуда (производство); пресечените точки на тези форми на конституция и силите, които стоят в тяхната основа.

Наред с това, семинарът има задачата да скицира някои от основните черти на модерната субективност и идентичност – уникалност и заменимост, монадичност, систематизирана публичност; да анализира формите на принуда в публичността, начините на анонимна самопринуда и конституция и административното произвеждане на субекти/ агенти/ позиции.

Не на последно място, фокусна точка на обсъжданията ще бъдат и историческото възникване (историческото априори) на модерната субективност и нейните форми; конкретните исторически проекти (Enlightenment, Lumières, Aufklärung, късна модерност), в рамките на които тази субективност се очертава и функционира. А също така и фигурите на различието и другостта, формиращи хоризонта на всяка субективност.

***

Семинарът се провежда всеки първи и трети четвъртък от месеца, от 18.30 часа, в Заседателната зала на Института за философски изследвания към БАН, бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

Tuesday, December 28, 2010

Спиране на излъчването на Re:TV и предаването "Професорско каре"На 27.11.2009 г., след близо две години излъчване, Re:TV спря разпространението на своята програма в ефир. Причина за прекратяването на първия частен проект за обществена телевизия е липсата на обезпеченост на необходимия финансов ресурс.

Re:TV излъчваше едно от малкото стойностни авторски интелектуални предавания в българския ефир за последните 20 години - "Професорско каре". Екипът на предаването - професорите от Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" Владимир Градев, Георги Каприев, Цочо Бояджиев и Калин Янакиев, подготвиха и дискутираха повече от 20 житейски- и обществено-значими теми. Те очертаха един широк и плодотворен хоризонт на размишленията за човека и публичността в контекста на традиционните християнски ценности, съвременните хуманитарни дискусии и социално-политически проекти.

Надявайки се, че това не е последната ни среща с авторите на предаването "Професорско каре" и проекта Re:TV, по-долу поместваме обръщението на учредителите на Фондация "Граждански медии" (едноличен собственик на Re:TV) към своите зрители от 27.11.2009 г.:

Преди почти две години решихме да инвестираме средства и усилия в създаването на гражданска телевизия, водени от разбирането, че публичния дебат има нужда от място, в което се съобщават важните новини и където се провеждат качествените разговори за проблемите на обществото и държавата.

Със създаването на телевизията искахме да покажем няколко неща - че може да има прозрачна собственост и финансиране на медии в България, че и в българското общество има място за сериозна и независима телевизионна журналистика. Не успяхме.

Телевизионният рекламен пазар не подкрепи нуждата от съществуването на подобна телевизия. В проекта до момента са инвестирани 9 млн. лева средства на дарители на фондация "Граждански медии", но тежката финансова криза направи финансирането на телевизията невъзможно за по-дълъг период по този начин.

Недългият престой на Re:TV на телевизионния пазар показа и нещо друго. Има огромни бариери за влизането на нови участници и поради това няма конкуренция и разнообразие на мнения. Регулаторите и политическият елит системно през годините подкрепят свърхконцентрацията на телевизионния пазар. Разбиването на този порочен модел е ключово за българското общество и за обществения дебат, но се оказа непосилна задача за Re:TV.

Взехме трудното решение да затворим телевизията. Смятаме, че е по-правилното пред това да оставим успешен екип и телевизионен продукт с добро име, да стане зависим от евентуално бъдещо неясно финансиране.

Благодарим на журналистите и целия екип на Re:TV за желанието им да работят за проекта и усърдието, с което го правиха. Благодарим и на съмишлениците, които ни подкрепяха. И, разбира се, на десетките хиляди зрители, на които Re:TV ще липсва.

Учредители на Фондация "Граждански медии",

(едноличен собственик на Re:TV)

Светослав Божилов

Иван Кръстев

Иво Прокопиев

Професорско каре, 7 ноември 2009

Тема на предаването: Градът

Професорско каре, 13 юни 2009

Тема на предаването: Диалогът

Професорско каре, 6 юни 2009

Тема на предаването: Незнанието

Професорско каре, 30 май 2009

Тема на предаването: Старостта

Архив: Професорско каре, 16 май 2009

Тема на предаването: Правата на човека

Архив: Професорско каре, 9 май 2009

Тема на предаването: Тоталитаризмът

Архив: Професорско каре, 2 май 2009

Тема на предаването: Самотата