Sunday, April 19, 2009

Анотация на доклада на Д-нт ДамяноваДоклад на Д-нт Десислава Дамянова на тема:

А-каузалното мислене на Джуандзъ


Анотация

Докладът има за цел да срещне западното разбиране за продуктивност с едно източно схващане за про-извеждането, което няма характера на Аристотеловата четиристепенна причинност. „Има едно начало, има някога започнало начало, има начало на някога започналото начало (някога започналото начало също е започнало някога). Има едно налично (йоу); има едно неналично (у). Има някога започнало неналично. Някога започналото неналично също има начало. Има едно неналично от някога започналото някога започнало. И изведнъж са станали ‘наличното’ и ‘неналичното’.” (Цитат от Втора глава на Джуандзъ, Ци’у’лун).

Парадоксалната ‘логика’ на промените според китайците не спира да подкопава тъканта на съществуващото и затова знанието за траещата преходност е призвано да удържи изменчивото постоянство на Пътя (чан Дао). Оттук т. нар. а-каузално мислене отказва да хипостазира някакво Начало на началата и се стреми да се удържи в процесивния поток, въпреки риска от regressus ad absurdum. Тъй като валидността на закона за непротиворечието в китайската философия е ограничена, Джуан Джоу не субстантивира самото начеване, а изследва неизчерпаемия потенциал на предприемането. Стратегически определящият стадий за него е онази оптималност на момента в промеждутъка между ‘още не’ и ‘вече не’, където спонтанната готовност (дзъжан) разстила пред прозорливия човек целия спектър от преобразувателни възможности (хуа).

Семинар на Десислава Дамянова, 30 Април 2009

На 30-ти Април (четвъртък) от 18.30 ч. в

Заседателната зала на Института за философски изследвания ще се проведе семинар на тема:

А-каузалното мислене на Джуандзъ

Докладчик: Д-нт Десислава Дамянова (СУ "Св. Климент Охридски")

Коментар: Проф. Сергей Герджиков (СУ "Св. Климент Охридски")

Професорско каре, 25 Април 2009

Тема на предаването: Наказанието

Професорско каре, 18 Април 2009

Тема на предаването: Празникът

Friday, April 17, 2009

Friday, April 3, 2009

Семинар на Анна Иванова, 9 Април 2009


На 9-ти Април (четвъртък) от 18.30 ч. в

Заседателната зала на Института за философски изследвания ще се проведе семинар на тема:

Каузалност и телеология в познанието на живота

Докладчик: Д-р Анна Иванова

Коментар: Проф. Ангел Стефанов (ИФИ - БАН)

Професорско каре, 4 Април 2009

Тема на предаването: Страхът

Професорско каре, 28 Март 2009

Тема на предаването: Тайната

Професорско каре

Проф. Владимир Градев

Проф. Георги Каприев

Проф. Цочо Бояджиев

Проф. Калин Янакиев

Предаванията са достъпни на електронната страница на RE:TV, в директорията Архив, където могат да бъдат намерени по съответната дата, на която са излъчени:

http://retv.bg/?video_cat_id=4

Архив: Семинар на Владимир Стойчев, 29 Януари 2009

Архив: Семинар на Асен Димитров, 15 Януари 2009 г.

Архив: Семинар на Мария Димитрова, 11 Декември 2008 г.

Архив: Семинар на Георги Ангелов, 27 Ноември 2008


На 27-ми Ноември (четвъртък) от 18.30 ч. в

Заседателната зала на Института за философски изследвания беше проведен семинар на тема:

Способност за случване vs. способност за въображение:
фигури и граници на продуктивността


Докладчик: Георги Ангелов

Коментар: Доц. д-р Александър Гънгов (СУ "Св. Климент Охридски")Анотация на доклада на Георги Ангелов

Докладът ще бъде ситуиран около една от водещите интуиции на Модерната философска мисъл, намерила израз в критическата теоретична конструкция на Кант, а именно, че продуктивността на висшите способности на духа има смисъла на:

а) преоформяне (пренареждане, разместване, Ver-stand), когато се отнася до предмети на познанието. В трансцендентален смисъл продуктивността е само формална, т.е. представлява създаване на единство в синтезата на многообразното. Това е така, защото способността за съждение е определяща, налагаща правилото на разсъдъка, т.е. понятието.

б) създаване, но само когато се отнася до представи. Значи тя е собствено креативна единствено в плана на художественото творчество. Това е така, защото способността за съждение в този случай е рефлектираща и сама трябва да си даде правилото (закона), което да следва.

Противно на това, в рамките на едно херменевтично ориентирано разсъждение, на способността за въображение ще бъде противопоставена една друга способност – способността за случване.

Нейните основни определения са:

- продуктивност в съдържателен смисъл, т.е. създаване на ново съдържание, а не само преоформяне на вече пред-положеното такова;

- проявление чрез специфичен ефект – знак (следа), който няма смисъла на причинно-следствен резултат;

- моделът на нейното функциониране е този на пасивното желание в теорията на психоанализата; желание, което е дейно, но проявата му има характер на самозакриване;

Аналитиката на способността за случване (или намерението) има собствено смисъла на метафизика на съдържателно продуктивната способност, противно на критически ориентираните епистемологични програми (посткантиански, критико-херменевтични, социално-критически, постпозитивистки, постструктуралистки) или самоволно отказващите се от обяснителните си функции светогледни (постмодерни) интерпретации.

Какъв принос би имала подобна “метафизика” в нашето време, в което като че ли повече се нуждаем от правила за пренареждане, удостоверяване, съвместяване, поемане на ангажимент? Отговорът на този въпрос кореспондира с убеждението в необходимостта от цялостно осветляване и завършване на науката (философията), стремеж, който е иманентен на всички значими теоретични конструкции.

Нуждата от запазването на съвместността не притежава достатъчно мотивационна сила, за да замести нуждата от продуктивност.


ЛИТЕРАТУРА:

Ейбрахам, Н., Торок, М.

“Топография на действителността: метапсихологията на тайните.” В: Тодоров, О. (съст.) За името и за превода. Избрани статии от The Oxford Literary Review. София: Издателство “Отворено общество”, 1996


Кант

- За способността за въображение (Einbildungskraft) в плана на познанието на обекти:
Критика на чистия разум, Трансцендентална аналитика
Кн. 1, Гл. 2, За дедукцията на чистите разсъдъчни понятия, §§ 13 - 27
Кн. 2, Гл. 1, За схематизма на чистите разсъдъчни понятия

- За подразделението на способностите:
Критика на практическия разум, Предговор и Увод
Критика на способността за съждение, Предговор и Увод

- За онагледяването на сетивни идеи (способността за изображение, Vermögen der Darstellung):
Критика на способността за съждение, §§ 43 - 50

- За съобщимостта без понятие (способността на вкуса като sensus communis):
Критика на способността за съждение, §§ 36 - 40


Хабермас

- “Що е универсална прагматика?” В: Философия на езика и социална теория. Избрани студии. София: ЛИК, 1999, Раздел ІІ, точка 4 - 7

- “Понятието за жизнен свят и херменевтическият идеализъм на разбиращата социология.” В: Гинев, Д., Стефанов, И. (съст.) Идеи в културологията, том 2. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1993, точка 1 - 4

- “Философията като наместник и интерпретатор.” Морал, право и демокрация. София: Дом на науките за човека и обществото, 1999


Хайдегер

За смисъла на про-из-веждането (Her-stellen):
“Vom Wesen und Begriff der Physis. Aristoteles, Physik, B, 1.” In: Wegmarken, Frankfurt am Main: Klostermann, 1967, на френски: “Ce qu’est et comment se détermine la physis.” In: Questions II. Paris: Gallimard, 1968, на български: “За същността и понятието за physis. Аристотел, Физика, B, 1.” Философски форум 4 (1998), 23 - 64


Thursday, April 2, 2009

Отзив за коментарите и дискусията към доклада на Валентин Канавров на 26 Март 2009 г.


І. Коментарът на Димитър Зашев беше съсредоточен около следните няколко пункта:

- Радикалното преобразуване на понятията, заложено като предпоставка в доклада на Валентин Канавров.

За изясняване на въпроса “Какво значи да се мисли радикално?”, Зашев се позова на Маркс. Според Маркс, да се мисли радикално човекът, означава да се мисли в неговия корен.

Според Зашев, Хайдегер осъществява радикално осмисляне, т.е. визира предпредикативната битийност, неразтвореността на битието в логосното. Когато имаме предвид логоса, се отличават следните значения: 1) грамата, писмеността; 2) logos-ът като apophansis, показване (Виж Битие и време, § 7 Б и § 33) 3) реч и после език (Виж Битие и време, § 34). Така в Битие и време ние намираме разгърнат един феномено-апофантичен подход.

По този начин тук се очертава една програма за критика на метафизиката. Хайдегеровото осмисляне на пред-предикативното е отвъд разделението рационално – ирационално. Неговият анализ на предпредикативното като битийност лежи извън хоризонта на ирационалистичните построения. За целта Хайдегер се разграничава от: 1) философията на живота; 2) Дилтай; 3) неокантианството. В началото на 20-те год. Хайдегер отхвърля на Лутеровата интерпретация на ап. Павеловото учение.

Подстъпи към подобна критика на европейския метафизичен проект могат да бъдат набелязани още в Хегеловата критика на алегоризма, концепцията за знака – препратка. И следователно такива могат да бъдат търсени и при Маркс.

- Необходимост от отбелязване на темата за techne. Темата за знака е по-широка от темата за techne и Gestell. Тя неминуемо имплицира на свой ред говоренето за скритостта и непоказването.

- Необходимост от отбелязване на темата за волята за власт.

- Изтълкуване на Хайдегеровата конструкция – ранна, късна, откъм темпоралността. Или откъм темата за екзистенция. Терминът екзистенция при Хайдегер навлиза през 1919 - 1920 г. от апостолическата концептуалност (Виж: Зашев, Д. “Историко-религиозно тълкуване и фактичност.” Християнство и култура 8 (2008), 81 - 88; Хайдегер, М. “Из ‘Въведение във философия на религията’.” Християнство и култура 8 (2008), 89 - 98; Теохаров, В. (съст.) Философия на религията и евангелска теология. София: Критика и хуманизъм, 2005).

Особена важност на Ur- (пра-, arche-) тематиката. Според Зашев, тъкмо това е отбелязано в доклада на Канавров, т.н. от него “разравяне на пред-онтологичните свидетелства”. От една страна имаме предпредикативна битийност, от друга редуциране на битийното до знака в метафизическия хоризонт. Urerfahrung, пра-опита, следва да се преведе по-скоро като изпитване, узнаване, изживяване.

Къде е основата на това разбиране при Хайдегер? Интерпретация на ап. Павеловите послания и контроверсия с тълкуването на Лутер. При Лутер имаме формата бъдене-във-вярата. Такива форми (от същия вид) са: опит (Erfahrung), битийност.

Хайдегер разгръща собствен вариант на теология. Той е свързан с: (1) критика на позицията на Лутер и (2) имплицитна критика на юдаизма, старозаветната доктрина. Апостолическата екзистентност по-късно в Битие и време намира израз в централния термин екзистенция. Още в тази апостолическа екзистентност могат да бъдат намерени ранните форми на термините околовръстен свят, Бъдене-с-други, Vollzug (историческо ставане). В лекциите от 1920/ 21 WS “Увод във феноменология на религията” присъства терминът Verkündigung, възвестяване; мислено откъм апостолическата екзистентност, тук вече имаме хоризонт, трансценденция.

- Необходимост от отбелязване на темата за отказа от егология. Себе-тематиката – как присъства при Хайдегер.

- Необходимост от отбелязване на темата за фуговостта. Füge (fügen, Fügung) като фуга (имплицираща празнота, процеп), но и като събда, случай.


ІІ. Коментарът на Николай Турлаков засегна:

- Разликата между битие и биващо (онтико-онтологическата разлика). Езикът на метафизиката не може да я изрази.

Отговор на Валентин Канавров: Хайдегер след 1936 г. осъществява преодоляване на онтико-онтологическата разлика и на онтологията като такава. След 1936 г. може да се говори за “критически” Хайдегер. Справя се лесно с Хегел, с Декарт, с Аристотел – още в ранния период, но при заниманията му с Ницше настъпва поврат. Позицията на Хайдегер след 1936 г. е вече собствено херменевтична, не като метод, а като опит на мисленето.

- Разделението метафизика – екзистенциална онтология. При Хайдегер битието вече не е конкретно всеобщото. Тази разлика се манифестира и в разграничението между явление и феномен (Виж Битие и време, § 7 А)


ІІІ. Дискусия

1. Владимир Стойчев (към Димитър Зашев)

- Доколко има потенциал и възможност за съотнасяне на Ur-тематиката с techne.

Отговор на Димитър Зашев: По-скоро си противостоят. Techne, Gestell е това, което го има единствено откъм упражняването, прилагането на сила. Съществуващото по този начен го има “на дръвника”, “на тезгяха”, доколкото е извикано на разположение. Gestell също е и видимото, онова, което го има за показа. Или тук съществуващото е закрито откъм собственото му битие, както е “по себе си”.

2. Мария Димитрова

- Изтълкуване на Ereignis, събитието, като среща между Dasein и битие.

Отговор на Димитър Зашев: В Откъм събитието. Приноси... Хайдегер изтълкува Er-eigen (eigen – собственото, своеобразното) и откъм er-augen, влизането в погледа. Тази конотация я има още в първото от значенията на apophansis (§ 33 на Битие и време) – показването.

- Старозаветният апел към Бога (на чието място би могло да се екстраполира Битието при Хайдегер). Мария Димитрова постави въпроса доколко има възможност за изтълкуване на Хайдегеровото мислене откъм тази плоскост, като тема (т.е. без оглед на без конкретни юдейо-теологически препратки).

Според Димитрова разбирането е винаги откъм хоризонта, без него няма разбиране за нещата в света. Изтълкуване на хоризонта като апел извън нас. Старозаветният Бог към Адам – “Где си?”. Адам отговаря “Тук”; всъщност, според Димитрова, отговорът е “Ето ме” (конкретно в Битие 3 : 9-10 Адам отговаря друго – б.м., Г.А.). Това “Ето ме” е една възможност за приближение към Da-sein.


Изготвен от:
Георги Ангелов